Špecifické pravidlá reklamnej praxe

adma
20 máj 2022 0 komentárov
Úvod / Blog / Články / Špecifické pravidlá reklamnej praxe

Na ADMA blogu sa aktuálne do hĺbky venujeme téme Etickej reklamy v online priestore, ktorú rozoberáme v spolupráci s Radou pre Reklamu (RPR). V dnešnom článku sa budeme venovať špecifickým pravidlám reklamnej praxe. Ak ste napríklad predajcom alkoholických nápojov, výživových doplnkov či potravín, určite by ste mali venovať zvýšenú pozornosť špecifickým pravidlám reklamnej praxe, ktoré upravujú etické pravidlá platné pre vybrané produkty.

Reklama alkoholických nápojov

Kódex kladie pomerne obsiahle požiadavky na reklamu alkoholických nápojov, čo je prirodzené vzhľadom na charakter produktu ako takého, tak aj cieľové skupiny, na ktoré by takáto reklama nemala byť ani zameraná.

Pri plánovaní komunikácie alkoholu v prvom rade netreba zabudnúť na to, že je potrebné zamedziť vplyvu takejto reklamy na maloletých a to aj v kontexte jej umiestnenia. Alko reklama nesmie byť umiestnená v komunikačnom médiu pre maloletých. A určite tiež nechcete, aby sa napríklad reklama na vodku prehrávala deťom na YouTube pred spustením rozprávky. V prípade internetovej reklamy si preto treba dať pozor na obmedzenie prístupu maloletých k takejto reklame a myslieť na nastavenie jej zobrazovania, čo technicky umožňujú aj samotné sociálne siete.

Sociálne siete ako Facebook či Instagram sa k otázke reklám na alkoholické nápoje vo svojich pravidlách pre platené reklamy vyjadrujú takto:

,,Reklamy, ktoré propagujú alebo odkazujú na alkohol, musia byť v súlade so všetkými platnými miestnymi zákonmi, požadovanými alebo zavedenými odvetvovými kódexmi, smernicami, licenciami a schváleniami a musia zahŕňať kritériá zacielenia na vek a krajinu v súlade s požiadavkami na zacielenie a príslušnými miestnymi zákonmi.“

Ak realizujete reklamu formou tematickej webovej stránky, internetového portálu alebo iného porovnateľného online priestoru, spotrebiteľ musí byť zreteľne a zrozumiteľne upozornený na prístupnosť takého online priestoru od 18 rokov; pokiaľ je to s ohľadom na povahu online priestoru možné, spotrebiteľ musí mať možnosť odmietnuť vstup do tohto online priestoru.

Reklama výživových doplnkov

S témou zdravia a propagácie výživových doplnkov sa v praxi čoraz viac stretávame nielen na konkrétnych produktových stránkach, ale aj pri prezentácii produktov na e-shopoch lekární, či v rámci často využívaných web stránok, ktoré poskytujú „nezávislé“ recenzie. Nezriedka sa pri tom predajca či recenzent pochváli neuveriteľnými účinkami a nasľubuje hory doly. To však etickým nie je. Hlavne pokiaľ takéto výživové a zdravotné tvrdenia nie sú vedecky podložené.

A zabúdať netreba určite ani na to, že v zmysle Kódexu neprípustnou je reklama, ktorú vylučujú alebo priamo zakazujú všeobecne záväzné právne predpisy, najmä pokiaľ ide o formu prezentácie alebo propagácie. Ak teda propagujete výživový doplnok, treba si uvedomiť, že na jeho propagáciu, najmä v súvislosti s tvrdeniami použitými v reklame sa vzťahujú špecifické právne predpisy, o.i. aj tie, ktoré nariaďujú povinnosť využívať zdravotné tvrdenia, ktoré sa nachádzajú Zozname schválených povolených tvrdení (EFSA).

Za neetické sa považuje aj porovnávanie a prirovnávanie výživových doplnkov k liekom alebo zdravotníckym pomôckam, či vzbudzovať u spotrebiteľov dojem, že sú liekom alebo zdravotníckou pomôckou. V tomto smere sú problematické najmä zdravotné tvrdenia, ktoré propagujú liečivé účinky predmetného produktu, resp. mu prisudzujú účinky na ľudské zdravie.

Reklama šírená elektronickou poštou (Newslettre)

Obľúbeným nástrojom komerčnej komunikácie v online je zasielanie newslettrov. Okrem toho, že by po obsahovej stránke mali spĺňať všeobecné požiadavky na reklamu a v závislosti od propagovaného produktu prihliadať aj na špecifické pravidlá reklamnej praxe, myslieť treba aj na to, že šírenie reklamy elektronickou poštou, najmä e-mailom, je bez predchádzajúceho súhlasu spotrebiteľa neprípustné; pri získavaní súhlasu musí osoba, ktorá reklamu šíri, informovať spotrebiteľa aj o možnosti takto udelený súhlas kedykoľvek odvolať.

Možnosť odhlásenia by mala byť pre spotrebiteľa minimálne tak jednoduchá, resp. automatická ako je samotné udelenie súhlasu so zasielaním noviniek. Riešením by teda nemalo byť prekombinovanie procesu, napríklad tým, že ak sa chce užívateľ zo zasielania odhlásiť, musí sa najskôr prihlásiť do svojho „konta“ a urobiť v ňom zmeny nastavenia systému, ale odhlásenie by malo byť pre spotrebiteľa pohodlné, jednoduché a automatizované, čo dnes viaceré systémy umožňujú.

Dbať treba tiež na to, aby vedel príjemca z reklamy zasielanej elektronicky určiť totožnosť odosielateľa, jeho sídlo, bydlisko, miesto podnikania a kontakt, kde môže spotrebiteľ požiadať o ukončenie zasielania takýchto informácií, alebo dovolať súhlas so zasielaním reklamy.

Ak sa elektronickou poštou popri základnej reklame produktu ponúka spotrebiteľovi aj zľava, odmena, dar, spotrebiteľská súťaž alebo iná osobitná ponuka, musí byť táto ponuka od základnej reklamy produktu rozlíšiteľná a súvisiace podmienky musia byť ľahko prístupné, zrozumiteľné a jednoznačné. 

Už o týždeň sa na ADMA blogu dočítate v rámci témy Etickej reklamy v online priestore viac ako clickbaitových článkoch, fake news weboch a preberaní obsahov.

Autor článku
adma