Zavrieť

Členovia ADMA

Core 4 Digiline digitask Diorama ecake elite
Hype NetSuccess Paravan Interactive Performics pizza seo ps digital
Riesenia com SCR Triad advertising Visibility Zaraguza digital
Zobraziť

Stanovy

Činnosti Asociácie, práva a povinnosti členov upravujú Stanovy ADMA. Úplné znenie stanov ku dňu 30.05. 2017 si môžete
stiahnuť tu.

 

Asociácia digitálnych marketingových agentúr
STANOVY ZDRUŽENIA
v zmysle rozhodnutí prijatých dňa 20.05.2017 na valnom zhromaždení

(ďalej len „stanovy“)
 
Preambula

Asociácia digitálnych marketingových agentúr (ďalej len „Asociácia“) je  inštitúcia združujúca profesionálne digitálne agentúry za účelom zvyšovania úrovne digitálneho marketingu na území Slovenskej republiky.

Právnou formou Asociácie je dobrovoľné záujmové združenie právnických osôb (ďalej len „Združenie“), založené podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

ČLÁNOK I.
Názov a sídlo

1. Názov združenia: Asociácia digitálnych marketingových agentúr
    Skrátený názov: ADMA
2. Sídlo Asociácie: Pod Strážami 13/A, 831 01 Bratislava

ČLÁNOK II.
Postavenie, ciele a predmet činnosti Asociácie

1. Asociácia je dobrovoľné záujmové združenie právnických osôb. Je právnickou osobou, ktorá bola založená podľa § 20f – § 20j Občianskeho zákonníka, a ktorá zodpovedá svojím majetkom za nesplnenie svojich povinností.

2. Asociácia je nezávislá, nepolitická inštitúcia a vystupuje nezávisle voči štátnym orgánom, orgánom samosprávy obcí, miest a vyšších územných celkov (ďalej len orgány územnej samosprávy), zamestnávateľom, odborovým organizáciám, politickým stranám a hnutiam a ďalším subjektom spoločenského systému.

3. Združenie je založené za iným účelom ako podnikanie.

4. Predmet činnosti, základné poslanie a ciele Asociácie:

a) udávanie štandardov pre prácu digitálnych agentúr a ich spoluprácu so zadávateľmi; dbanie na ich dodržiavanie členskými agentúrami;
b) ovplyvňovanie a pripomienkovanie legislatívneho prostredia vplývajúceho na internetovú reklamu a činnosť digitálnych reklamných agentúr;
c) vytváranie výročného rebríčku digitálnych agentúr na základe kritérií ekonomickej výkonnosti a úspešnosti na súťažiach reklamnej kreativity a efektivity;
d) zastupovanie členských agentúr v zahraničí;
e) nadväzovanie spolupráce s domácimi a zahraničnými marketingovými Asociáciami (KRAS, APR SR, atď.);
f) vzdelávanie členov asociácie, zadávateľov a študentov organizovaním konferencií, workshopov a školení,
g) ochrana záujmov členov.

ČLÁNOK III.
Členstvo v Asociácii, práva a povinnosti členov Asociácie

1. Členstvo v Asociácii je dobrovoľné a výberové. Členmi združenia sú zakladajúci členovia a ďalší, ktorí sa do Asociácie prihlásia, pričom o prijatí za člena rozhoduje valné zhromaždenie alebo správna rada tak ako je uvedené nižšie. Zakladajúci členovia sú:

-   VISIBILITY s.r.o., sídlo: Trenčianska 53/B, 821 09 Bratislava, IČO: 44 927 991, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 60074/B,
-   Zaraguza, s. r. o., sídlo: Majerníkova 8, 841 05 Bratislava, IČO: 44 399 022, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu -   Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 55094/B,
-   TRIAD s.r.o., sídlo: Brigádnická 27, 841 10 Bratislava, IČO: 35 931 141, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 35700/B,
-   digita.sk, s. r. o., sídlo: Leškova 5, 811 04  Bratislava, IČO: 45 347 883, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 62937/B,
-   SCR interactive s.r.o., sídlo: Skuteckého 115/1, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 682 781, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 12127/S,
-   paravan interactive, s. r. o., sídlo:Ventúrska 16, 811 01 Bratislava, IČO: 35 869 046, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 29992/B,
-   MUW DIGITAL, spol. s r. o., sídlo: Prešernova 4, 811 02 Bratislava, IČO:44 390 157, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 54434/B,
-   CORE 4, spol. s r.o., sídlo:Panónska cesta 7, 852 59 Bratislava,  IČO: 35 791 241, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 22019/B.

 2. Členom Asociácie môže byť len fyzická alebo právnická osoba, prípadne organizačná zložka zahraničného podnikateľského subjektu vykonávajúca podnikateľskú činnosť na území SR, ktorá:

a) poskytuje profesionálne služby v oblasti digitálneho marketingu a médií,
b) zabezpečuje agentúrny servis spadajúci aspoň do jednej z  kategórii podľa prílohy č.1 týchto stanov,
c) pôsobí na trhu minimálne 2 roky,
d) zamestnáva minimálny stanovený počet odborníkov, podľa tabuľky v prílohe č.1,
e) dosiahla v ostatnom roku pôsobenia minimálny stanovený obrat podľa tabuľky v prílohe č.1,
f) minimálne 50 % zdrojov ročných príjmov spoločnosti je z digitálnych projektov,
g) získala súhlas k vstupu viac ako dvoch tretín všetkých členov Asociácie alebo od všetkých zakladajúcich členov Asociácie.

3. O prijatí uchádzača, ktorý si podal písomnú žiadosť o členstvo, nespĺňajúceho jeden alebo viacero z bodov c., d., e., a f. článku III. ods. 2, môže rozhodnúť valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou. Členstvo takto prijatému uchádzačovi vzniká rozhodnutím valného zhromaždenia.

4. V prípade, že člen má záujem byť zaradený vo viacerých kategóriách asociácie, musí spĺňať podmienky stanovené prílohou č.1 týchto stanov pre každú kategóriu samostatne.

5. Riadne členstvo v Asociácii vzniká rozhodnutím správnej rady o prijatí na podnet písomnej žiadosti uchádzača o členstvo a znie na dobu neurčitú.

6. Žiadosť o členstvo musí obsahovať čestné prehlásenie o splnení podmienok stanovených v Článku III. ods. 2.

  • bodoch c), f) spolu s referenciami, zoznamom klientov predovšetkým z radu dlhodobých klientov (viac ako 1 rok), pričom k nim bude doložená aj kontaktná osoba
  • bodoch d), e) spolu s menným zoznamom a profesionálnymi životopismi zamestnancov spĺňajúcich stanovené kritéria.

7. V prípade, že má správna rada pochybnosti o správnosti údajov uvedených v čestných prehláseniach uchádzača, je oprávnená požiadať nň ezávislého audítora o preverenie správnosti uvedených údajov. Náklady na audit znáša žiadateľ o členstvo.

8. V prípade schválenia členstva neskôr ako v januári začatého roka sa členský príspevok platí alikvotnou časťou k dátumu prijatia.

9. Člen Asociácie sa zúčastňuje na činnosti Asociácie priamo alebo prostredníctvom svojho zástupcu, povereného štatutárnym orgánom tohto člena.

10. Člen má najmä právo:

a) podieľať sa na aktivitách Asociácie,
b) zúčastňovať sa valného zhromaždenia,
c) navrhovať body programu valného zhromaždenia,
d) voliť a byť volený do orgánov Asociácie,
e) obracať sa na orgány Asociácie s námetmi, sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
f) vyjadrovať sa k činnosti Asociácie,
g) byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov Asociácie,
h) prezentovať svoje členstvo formou zobrazenia loga Asociácie, napríklad na svojich propagačných materiáloch a webstránke,
i) využívať webové stránky Asociácie a jej účtov na sociálnych sieťach k oznamovaniu svojich noviniek, úspechov  a aktuálnych pracovných pozícií.

11. Člen má povinnosť najmä:

a) dodržiavať stanovy Asociácie,
b) pomáhať pri plnení cieľov Asociácie a aktívne sa podieľať na jej aktivitách na základe schváleného plánu aktivít na daný rok,
c) platiť schválený členský príspevok v stanovenej lehote a výške,
d) hájiť záujmy Asociácie, dodržovať všetky dohody a nepodnikať žiadne kroky, ktoré by boli v rozpore so záujmami Asociácie,
e) pri zvolení do ktorejkoľvek funkcie Asociácie vykonávať povinnosti s touto funkciou spojené,
f) oznámiť akékoľvek zmeny údajov v obchodnom alebo živnostenskom registri týkajúce sa samotného člena,
g) oznámiť zmeny, ktoré majú vplyv na členstvo, najmä podmienky členstva podľa článku III ods. 2.
h) podnikať slušne, čestne a spôsobom, ktorým nepoškodzuje záujmy a dobrú povesť Asociácie a jej členov.

12. Člen Asociácie súhlasí, aby Asociácia zhromažďovala a spracovávala údaje o svojich členoch. Tieto údaje môžu byť sprístupnené výhradne pre účely Asociácie.

13. Členstvo zaniká:

a) prijatím písomného oznámenia uchádzača o ukončení členstva,
b) zánikom alebo úmrtím člena,
c) rozhodnutím valného zhromaždenia o vylúčení, pokiaľ člen prestal spĺňať podmienky členstva podľa článku III ods. 2. alebo opakovane porušil svoje členské povinnosti,
d) rozhodnutím valného zhromaždenia o vylúčení, pokiaľ člen do 30 dní od doručenia písomnej upomienky neuhradil členský poplatok,
e) zánikom Asociácie.

14. Člen, ktorého členstvo zaniklo, nemá nárok na vrátenie uhradených členských príspevkov ani vstupného poplatku.

 

ČLÁNOK IV.
Orgány Asociácie

1. Orgánmi Asociácie sú

a) Valné zhromaždenie
b) Správna rada

ČLÁNOK V.
Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšší orgán Asociácie.

2. Tvoria ho všetci členovia Asociácie.

3. Riadne valné zhromaždenie sa koná raz ročne a to najneskôr dňa 31.11.. Mimoriadne valné zhromaždenie sa koná vždy ak o tom rozhodne riadne valné zhromaždenie, správna rada alebo na základe písomnej žiadosti aspoň jednej tretiny členov Asociácie.

4. Riadne valné zhromaždenie zvoláva predseda správnej rady Asociácie s uvedením programu rokovania a to minimálne 1 mesiac pred termínom konania, formou emailu.

5. Členovia Asociácie majú právo navrhnúť body programu valného zhromaždenia, a to najneskôr do 10 dní pred stanoveným dátumom konania valného zhromaždenia. Predseda správnej rady Asociácie má povinnosť tieto návrhy prijať a zverejniť ich obvyklým spôsobom uvedeným v ods. 4 tohto článku, a to minimálne týždeň pred konaním valného zhromaždenia. Zaradenie týchto bodov do programu rokovania musí valné zhromaždenie schváliť v prvom bode rokovania.

6. Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva predseda správnej rady Asociácie alebo člen Asociácie poverený jeho zvolaním aspoň jednou tretinou členov Asociácie a to spôsobom uvedeným v ods. 4 tohto článku.

7. Platné uznesenia možno prijímať len k schválenému programu rokovania, s výnimkou rozhodnutí o návrhu na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia a rozhodnutí, s ktorých prerokovaním vyslovili súhlas všetci členovia Správnej rady.

8. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné za prítomnosti najmenej polovice všetkých hlasov (vrátane hlasov členov zastupovaných prítomnými členmi). Ak nie je valné zhromaždenie v rozhodnom čase uznášaniaschopné, zvolá predseda správnej rady Asociácie alebo člen Asociácie, ktorý valné zhromaždenie zvolal nové Valné zhromaždenie s rovnakým programom, ktoré je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných hlasov.

9. Pri hlasovaní na valnom zhromaždení má každý člen Asociácie jeden hlas. Prenesenie hlasovacieho práva na iného člena Asociácie, ktorý sa osobne valného zhromaždenia zúčastňuje, prostredníctvom písomného splnomocnenia je prípustné. Prenesenie hlasov získaných splnomocnením na ďalšieho člena splnomocneným členom je neprípustné.

10. Valné zhromaždenie prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou. Výnimkou sú:

a) rozhodnutie o zrušení Asociácie, ktoré sa schvaľuje dvojtretinovou väčšinou,
b) rozhodnutie o zlúčení Asociácie s inou asociáciou, ktoré sa schvaľuje dvojtretinovou väčšinou,
c) prijatie člena nespĺňajúceho podmienky vstupu podľa bodu čl. III. bodu 3, ktoré sa schvaľuje dvojtretinovou väčšinou.

11. Valnému zhromaždeniu predsedá predseda správnej rady Asociácie alebo člen Asociácie, ktorý valné zhromaždenie zvolal. Ak nemôže, tak ním určený člen Asociácie.

12. Úlohy valného zhromaždenia sú:

a) Schvaľovanie správy o hospodárení a účtovnej závierky Asociácie na návrh Správnej rady,
b) Schvaľovanie rozpočtu Asociácie na návrh Správnej rady,
c) Schvaľovanie zmien stanov Asociácie,
d) Volenie a odvolávanie členov správnej rady,
e) Volenie predsedu správnej rady asociácie spomedzi členov správnej rady,
f) Určenie výšky členských príspevkov členov Asociácie na návrh Správnej rady,
g) Rozhodovanie o vylúčení členov Asociácie podľa podmienok stanovených týmito stanovami,
h) Rozhodovanie o odvolaniach proti vylúčeniu z Asociácie,
i) Rozhodovanie o dobrovoľnom zrušení a zlúčení Asociácie s inou asociáciou na návrh Správnej rady,
j) Rozhodovanie o iných otázkach Asociácie, o ktorých si valné zhromaždenie vyhradí rozhodovanie do svojej pôsobnosti.

 

ČLÁNOK VI.
Správna rada

1. Správna rada je riadiacim, výkonným a štatutárnym orgánom Asociácie.

2. Zodpovedá valnému zhromaždeniu za výkon svojej funkcie.

3. Tvoria ju traja členovia, vrátane predsedu správnej rady.

4. Členom správnej rady sa môže stať iba osoba poverená niektorým z členov Asociácie.

5. Prví členovia vrátane predsedu správnej rady sú určený zakladateľmi v zakladateľskej zmluve Asociácie.

6. V mene Asociácie koná predseda správnej rady samostatne alebo spoločne s ďalším členom správnej rady.

7. Správna rada riadi činnosť Asociácie vo všetkých veciach, ktoré nie sú vyhradené inému orgánu Asociácie.

8. Zasadnutie správnej rady Asociácie zvoláva predseda správnej rady podľa potreby alebo na návrh člena správnej rady najneskôr do 14 dní od doručenia návrhu. Ak predseda správnej rady zasadnutie správnej rady v predpísanej lehote nezvolá, môže ho zvolať ktorýkoľvek člen správnej rady.

9. Predseda správnej rady vedie rokovanie správnej rady.

10. Úlohy predsedu správnej rady sú:

a) reprezentácia Asociácie voči médiám a iným profesijným organizáciám,
b) zabezpečovanie chodu Asociácie,
c) zabezpečovanie procesu prijímania nových členov Asociácie,
d) zabezpečovanie aktuálneho stavu webstránky a iných komunikačných kanálov asociácie.
e) Správna rada prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou všetkých členov.

11. Úlohy Správnej rady sú:

a) konanie v mene Asociácie,
b) riadenie činnosti Asociácie a rozhodovanie o otázkach súvisiacich s činnosťou Asociácie,
c) pripravovať návrh správy o hospodárení a návrh účtovnej závierky Asociácie,
d) pripravovať návrh rozpočtu,
e) rozhodovanie o prijatí riadnych členov Asociácie podľa podmienok stanovených týmito stanovami.

 

ČLÁNOK VII.
Úprava majetkových pomerov a hospodárenie

1. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.

2. Asociácia hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

3. Zdrojmi majetku sú:

a) členské príspevky,
b) dary a iné príspevky fyzických, právnických osôb, vládnych a mimovládnych organizácií,
c) príjmy z činností pri napĺňaní cieľov Asociácie,
d) príjmy z iných zdrojov.

4. Tieto zdroje sú používané jedine v súlade s predmetom činnosti Asociácie a k zaisteniu jej prevádzky.

5. Cieľom činnosti Asociácie nie je dosiahnutie zisku. Prebytok hospodárenia sa použije v nasledujúcom období podľa rozpočtu navrhnutého Správnou radou a schváleného Valným zhromaždením.

6. Za hospodárenie s prostriedkami Asociácie zodpovedá Správna rada.

 

ČLÁNOK VIII.
Zánik Asociácie

1. Asociácia zaniká výmazom z registra združení na Obvodnom úrade Bratislava, po splnení podmienok pre zánik Asociácie. Zániku asociácie predchádza rozhodnutie Valného zhromaždenie, a to:

a) rozhodnutie Valného zhromaždenia o zrušení (rozpustení) Asociácie,
b) rozhodnutie Valného zhromaždenia o zlúčení s iným záujmovým združením,
a podanie návrhu na výmaz z registra združení na príslušný Obvodný úrad.

2. Pred zánikom Asociácie sa vykoná jej likvidácia, pokiaľ celé imanie Asociácie nenadobúda právny nástupca. Pri likvidácii sa primerane postupuje podľa §70 až 75 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

3. Pred zánikom Asociácie, v prípade že jej celé imanie nadobúda právny nástupca, sa vykoná riadna inventarizácia a majetok Asociácie vrátane všetkých pohľadávok a záväzkov sa odovzdá právnemu nástupcovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí.

4. Pred zánikom Asociácie bez právneho nástupcu sa likvidačný zostatok po úhrade všetkých záväzkov rozdelí medzi zakladajúcich členov pomerom podľa podielu členských príspevkov  a majetku vloženého do Asociácie. Ostatní členovia Asociácie nemajú na podiel z likvidačného zostatku právny nárok.

 

ČLÁNOK IX.
Záverečné ustanovenia

1. Vo všetkých prípadoch, ktoré nie sú uvedené v týchto stanovách rozhoduje valné zhromaždenie Asociácie.

2. Prvý finančný rok sa začne dňom registrácie Asociácie príslušným obvodným úradom a skončí 31.12. roka, v ktorom bola Asociácia príslušným obvodným úradom registrovaná.

3. Stanovy záujmového združenia budú dopĺňané alebo zmenené na základe aktuálnych legislatívnych zmien alebo v súlade s rozhodnutím Valného zhromaždenia Asociácie. Predmetné doplnenie alebo zmena sa vykoná formou osobitného písomného dodatku.

4. Asociácia nadobúda právnu spôsobilosť zápisom do registra združení.

5. Asociácia sa zakladá na dobu neurčitú.

6. Tieto stanovy schválili zakladatelia Asociácie uvedení v čl. III bode 1 týchto stanov.

7. Neoddeliteľnou prílohou stanov Asociácie je príloha č. 1.

 

V Bratislave, dňa 01.03.2014

 

PRÍLOHA č. 1:

 

Typ člena

Minimálny ročný obrat

Minimálny počet interných zamestnancov*

Digitálna agentúra 200 000 € 5 pracovníkov z oblastí (strategy, creative, copywriting, artdirection, design, performance, social media)
1 programator (front-end, back-end developer)
Performance agentúra 50 000 € (bez mediálnych nákladov) 3 performance špecialisti z oblastí (SEO, PPC, analyse)
Digitálna mediálna agentúra 600 000 € 3 online media špecialisti z oblastí (strategy, planning, buying)
UX agentúra 100 000 € 3 pracovníci z oblastí (UX/UI design, front-end developer, Data analyse)

 

*zoznam Minimálne počty interných zamestnancov nezahŕňa pozície: client service, account, projekt manager